Bishal Praja C

Age: 9
Class: 3
Gender: Male
Sponsored By: Mr. Bhaskar Khanal